Usługi z zakresu Prawa zamówień publicznych:

  • pomoc prawna udzielana jednostkom sektora finansów publicznych w zakresie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym. m.i.in. sporządzanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego, ocena i analiza ofert i wniosków, wybór oferty najkorzystniejszej, sporządzenie umowy o udzielenie tegoż zamówienia;
  • pomoc prawna udzielana podmiotom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m.in. opiniowanie przygotowanej przez Zamawiającego dokumentacji, weryfikacja oferty, analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeń, sporządzanie odpowiedzi na zapytania Zamawiającego;
  • sporządzanie szczegółowych opinii prawnych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych,
  • sporządzanie środków ochrony prawnej - Odwołania, Skargi – w przypadku Wykonawców, zaś w przypadku Zamawiającego odpowiedzi na odwołanie, skargę i  reprezentacja Stron w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym