Usługi  zakresu prawa gospodarczego, w tym z zakresu prawa budowlanego, prawa związanego z realizacją dużych inwestycji:

  • tworzenie, przekształcanie, łączenie, likwidacja spółek cywilnych oraz handlowych,
  • czynności związane z rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym i Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • kompleksowa obsługa prawna spółek handlowych, spółek prawa cywilnego oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w tym reprezentowanie ich jako Wykonawców/Podwykonawców w procesie inwestycyjnym, prowadzenie spraw korporacyjnych, tworzenie regulaminów organów spółek, organizacja zgromadzeń wspólników i zebrań akcjonariuszy,
  • sporządzanie i konsultacja projektów umów gospodarczych, w tym związanych z realizacją inwestycji, porozumień i ugód,
  • prowadzenie rokowań i negocjacji związanych z zawieraniem umów i zmianą ich warunków, w tym pomoc w rozwiązywaniu sporów zawisłych na etapie realizacji inwestycji budowlanej,
  • windykacja należności,
  • reprezentacja Klientów w ramach protestowania przeciw inwestycjom budowlanym realizowanym na gruntach sąsiednich (WZiZT, pozwolenie na budowę),
  • legalizacja samowoli budowlanej, reprezentacja w postępowaniu przed organami nadzoru budowlanego,
  • reprezentacja inwestora przed organami administracyjnymi w toku 1 postępowa o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwolenie na budowę oraz na etapie wykonawczym, w tym w procesie uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i opinii i w kontaktach z organizacjami społecznymi oraz innymi uczestnikami postępowań administracyjnych,
  • zastępstwo w postępowaniu polubownym, sądowym i egzekucyjnym w tym reprezentacja wykonawców/podwykonawców w zakresie dochodzenia swoich roszczeń wynikających z realizowanych procesów inwestycyjnych

 

Dzięki profesjonalnemu zespołowi prawników Kancelarii Lex Nostra, rozumiejącemu potrzeby przedsiębiorców i zasady działania biznesu, firma prowadzona będzie bezpiecznie skutecznie i bez łamania prawa, a transakcje przeprowadzane będą z korzyścią dla Klienta.