Kancelaria Lex Nostra świadczy pomoc prawną w zakresie uzyskania pozwoleń budowlanych i wodno-prawnych, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, prawa ochrony środowiska, postępowania przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami nadzoru budowlanego. W związku z napływem cudzoziemców do Polski posiadamy doświadczenie w zakresie procesu rejestracji pobytu cudzoziemców na terenie RP, przygotowywania wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego, uzyskania wizy pobytowej i krajowej oraz reprezentowania cudzoziemców przed organami administracji publicznej i w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Kancelaria Lex Nostra specjalizuje się w: 

  • przygotowywaniu wniosków inicjujących postępowanie a także pism potrzebnych w trakcie całego procesu;
  • przygotowywaniu odwołań i skarg na decyzje organów administracji publicznej;
  • przygotowywaniu skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi;
  • doradztwie oraz reprezentowaniu klientów w kwestiach administracyjnych dotyczących uzyskania koncesji, np. na obrót paliwami ciekłymi, bronią, sprzedaż alkoholu.
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji wydawanych przez organy administracji publicznej, m.in. w zakresie prawa budowlanego, energetycznego, celnego.