Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Dowiedz się więcej    Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Poniedziałek - Piątek (9:00 - 17:00)

SPECJALIZACJE

Czym się zajmujemy?

Specjalizacje

Kancelarii LEX NOSTRA

Kancelaria LEX NOSTRA to najlepszy przykład, w jaki sposób zespół zgranych specjalistów z zakresu różnych dziedzin prawa, przy użyciu najnowszych technologii zdobywania oraz przetwarzania informacji, potrafił osiągnąć tak znaczną pozycję na rynku usług prawniczych.

Indywidualne podejście do każdego z Klientów oraz umiejętność sformułowania oferty dokładnie według określonych wymagań, stały się czynnikami wyróżniającymi  Kancelarię LEX NOSTRA .

Nasze usługi wyceniane są z uwzględnieniem specyfiki danego zlecenia, tak aby była ona adekwatna do rzeczywistego zaangażowania zespołu współpracujących z nami prawników.

Dzięki specjalizacjom każdego z zatrudnionych prawników, Kancelaria LEX NOSTRA może świadczyć usługi prawne na rzecz wszelkiego rodzaju przedsiębiorców jak również instytucji, oraz osób fizycznych w zakresie:

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie analizowania i przygotowywania różnego rodzaju umów oraz ich realizacji. Świadczymy pomoc prawną celem zabezpieczenia interesów naszych klientów stosując szereg zabezpieczeń tj. oświadczenie o poddaniu się egzekucji, weksel, poręczenie, gwarancja.
Do najczęściej przygotowywanych typów umów należą:       
 • umowy inwestycyjne;
 • umowy cywilnoprawne najmu, dzierżawy, pożyczki, użyczenia, o dzieło, zlecenie, agencyjnej, sprzedaży
 • umowy nienazwane;
 • kontrakty handlowe.
Najczęstszymi typami spraw to są sprawy o zapłatę związane z niewykonaniem usługi lub nienależytym wykonaniem usługi. Współpracujemy z zespołem sądowych biegłych rzeczoznawców, którzy sporządzają opinie w przedmiocie wyceny szkody naszych klientów i pomagają uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie.

Prawo spadkowe

Kancelaria oferuje również prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego w zakresie:
 • doradztwa i przygotowania oświadczenia w przedmiocie przyjęcia // odrzucenia spadku;
 • kompleksową obsługę przeprowadzenia postępowania spadkowego począwszy od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jak również reprezentację wnioskodawcy i uczestników w postępowaniu sądowym
 • reprezentacja wnioskodawców i uczestników w postępowaniu sądowym,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowania w przedmiocie unieważnienia testamentu
Ponadto udzielamy porad prawnych w zakresie kolejności dziedziczenia, wielkości prawa do udziału w masie spadkowej, podstawy do wydziedziczenia, prawa do zachowku.

Nieruchomości

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa nieruchomości. Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw dotyczących:
 • postępowań wieczystoksięgowych,
 • zasiedzenia,
 • zniesienia współwłasności,
 • ustanowienia służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu.
 • usuwaniu wady prawnych nieruchomości.
 • analizy stanu prawnego nieruchomości pod inwestycję i wszelkich ryzyk z tym związanych.
 • reprezentacji klientów w procesie sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości,
 • pomocy prawnej w zakresie zarządu nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi. 

Prawo karne

Praktyka kancelarii od wielu lat obejmuje prowadzenie w pełnym zakresie spraw karnych. Prawnicy kancelarii reprezentują klientów, jako obrońcy lub pełnomocnicy pokrzywdzonego.
Spośród wszystkich rodzajów przestępstw najczęściej prowadzimy sprawy dotyczące : 
 • sfery mienia i obrotu gospodarczego tj. kradzież, oszustwo, fałszowanie oznaczeń towarów
 • bezpieczeństwa w komunikacji tj. wypadek, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości,
 • naruszenia autorskich praw majątkowych// licencji – plagiat
 • życia i zdrowia, nietykalności cielesnej tj. bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, znęcanie się
 • naruszenia strefy wolności tj. stosowanie gróźb karalnych, stalking
 • uczestnictwa w karuzeli podatkowej
 • posiadania i obrotu narkotykami
 • błędu w sztuce medycznej tj. narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia, uszczerbek na zdrowiu
 

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa rodzinnego w zakresie doradztwa prawnego oraz poprowadzenia spraw:
 • rozwodowych –bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie
 • unieważnienia małżeństwa
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • zasądzenia alimentów (podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego)
 • uregulowanie kontaktów rodziców lub dziadków z dziećmi i wnukami
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa
 • uznanie i zaprzeczenie uznania dziecka
 • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite
 
Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu majątkowych umów małżeńskich (intercyza) jak również uzyskiwaniem zgód na dokonanie czynności prawnych w imieniu małżonka.
 
Dzięki współpracy ze specjalistą z zakresu psychologii (biegłym sądowym) przygotowujemy również ekspertyzy psychologiczno- pedagogiczne z omówieniem posiadanych kompetencji rodzicielskich, prezentowanych postaw rodzicielskich, jakości i siły więzów rodzicielskich oraz dojrzałości emocjonalno-społecznej wraz z adekwatną realizacją ról społecznych, które są silnym argumentem w sprawach dotyczących przyznania opieki nad dzieckiem wybranemu rodzicowi, ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej.
Specjalista z zakresu psychologii przygotowuje także ekspertyzy, które często stanowią istotny dowód rzeczowy w sprawach ubezwłasnowolnienia małżonka w sytuacji zagrażającej zdrowiu bądź życiu jego lub najbliższego otoczenia, zwłaszcza jego rodziny.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zarówno od strony pracodawcy, jak i pracownika.
 
Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących:
 •  zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy
 •  zapłaty odszkodowania w innych sporach z zakresu prawa pracy
 •  nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy
 •  przygotowania pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy
 •  molestowanie, mobbing i dyskryminację w miejscu pracy
 •  (odmowy) przyznania prawa do emerytury
 
Dzięki współpracy ze specjalistą z zakresu psychologii (biegłym sądowym) przygotowujemy również ekspertyzy psychologiczne szeroko i gruntownie omawiające kwestie przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej. Dodatkowo, pomagamy ofiarom prześladowań, mobbingu i wszelkich zachowań dyskryminacyjnych.
Specjalista z zakresu psychologii przygotowuje także ekspertyzy, które często stanowią istotny dowód rzeczowy w sprawach dotykających zagadnienia przemocy, molestowania, mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy.

Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy również pełną obsługę prawną podmiotów gospodarczych dotyczącą:
 • rejestracji wszystkich typów spółek prawa handlowego, zgłaszania zmian przedmiotowych i podmiotowych w Krajowym Rejestrze Sądowym (siedziba, przedmiot działalności, zmiana wspólników, zmiana zarządu, rejestracja oddziału);
 • wykonanie obowiązku sprawozdawczości finansowej w spółkach prawa handlowego. Dzięki współpracy z biurem księgowym przygotowujemy na zlecenie klientów przygotowanie sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat oraz pozostałych niezbędnych dokumentów.
 • przeprowadzenie połączenia, przekształcenia spółek prawa handlowego, transakcji M&A.
 • analiza i przygotowywanie kontraktów handlowych, umów inwestycyjnych, raportów due dilligence;
 • wsparcie w negocjacjach z kontrahentami;
 • skuteczna windykacja wierzytelności;
 • reprezentacja przed sądami oraz organami administracji.

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie uzyskania pozwoleń budowlanych i wodno-prawnych, uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, prawo ochrony środowiska, postępowanie przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami nadzoru budowlanego. W związku z napływem cudzoziemców do Polski posiadamy doświadczenie w zakresie rejestracji pobytu cudzoziemców na terenie RP, przygotowywanie wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego, reprezentowanie cudzoziemców przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 Kancelaria specjalizuje się w:
 • przygotowaniu wniosków inicjujących postępowanie
 •  przygotowywaniu odwołań, skarg na decyzje i postanowienia organów administracji publicznej
 •  przygotowywaniu skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
 •  reprezentowaniu klientów w postępowaniach przez organami i sadami administracyjnymi
 •  doradztwa oraz reprezentowaniu klientów w kwestiach administracyjnych dotyczących uzyskania koncesji np. na obrót paliwami ciekłymi, bronią, sprzedaż alkoholu.  
Opłaty za czynności adwokackie ustalane są każdorazowo indywidualnie z klientem, w zależności od rodzaju, etapu oraz stopnia skomplikowania sprawy.
W razie powierzenia nam sprawy do całkowitego prowadzenia, pierwsza wizyta i wstępna porada prawna są bezpłatne.

Adres

ul. Sienna 45 lok. 5
00-121 Warszawa

KONTAKT

Tel: (+48 22) 416 33 12
Fax: (+48 22) 412 70 03

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek
Godz. 9:00 - 17:00

Search