Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć pliki cookies? ROZUMIEM

Poniedziałek - Piątek (9:00 - 17:00)

SPECJALIZACJE

Czym się zajmujemy?

Specjalizacje

Kancelarii LEX NOSTRA

Kancelaria LEX NOSTRA to najlepszy przykład, w jaki sposób zespół zgranych specjalistów z zakresu różnych dziedzin prawa, przy użyciu najnowszych technologii zdobywania oraz przetwarzania informacji, potrafił osiągnąć tak znaczną pozycję na rynku usług prawniczych.

Indywidualne podejście do każdego z Klientów oraz umiejętność sformułowania oferty dokładnie według określonych wymagań, stały się czynnikami wyróżniającymi  Kancelarię LEX NOSTRA .

Nasze usługi wyceniane są z uwzględnieniem specyfiki danego zlecenia, tak aby była ona adekwatna do rzeczywistego zaangażowania zespołu współpracujących z nami prawników.

Dzięki specjalizacjom każdego z zatrudnionych prawników, Kancelaria LEX NOSTRA może świadczyć usługi prawne na rzecz wszelkiego rodzaju przedsiębiorców jak również instytucji, oraz osób fizycznych w zakresie:

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie analizowania i przygotowywania różnego rodzaju umów oraz ich realizacji. Świadczymy pomoc prawną celem zabezpieczenia interesów naszych klientów stosując szereg zabezpieczeń tj. oświadczenie o poddaniu się egzekucji, weksel, poręczenie, gwarancja.
Do najczęściej przygotowywanych typów umów należą:       
 • umowy inwestycyjne;
 • umowy cywilnoprawne najmu, dzierżawy, pożyczki, użyczenia, o dzieło, zlecenie, agencyjnej, sprzedaży
 • umowy nienazwane;
 • kontrakty handlowe.
Najczęstszymi typami spraw to są sprawy o zapłatę związane z niewykonaniem usługi lub nienależytym wykonaniem usługi. Współpracujemy z zespołem sądowych biegłych rzeczoznawców, którzy sporządzają opinie w przedmiocie wyceny szkody naszych klientów i pomagają uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie.

Prawo spadkowe

Kancelaria oferuje również prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego w zakresie:
 • doradztwa i przygotowania oświadczenia w przedmiocie przyjęcia // odrzucenia spadku;
 • kompleksową obsługę przeprowadzenia postępowania spadkowego począwszy od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jak również reprezentację wnioskodawcy i uczestników w postępowaniu sądowym
 • reprezentacja wnioskodawców i uczestników w postępowaniu sądowym,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowania w przedmiocie unieważnienia testamentu
Ponadto udzielamy porad prawnych w zakresie kolejności dziedziczenia, wielkości prawa do udziału w masie spadkowej, podstawy do wydziedziczenia, prawa do zachowku.

Nieruchomości

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa nieruchomości. Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw dotyczących:
 • postępowań wieczystoksięgowych,
 • zasiedzenia,
 • zniesienia współwłasności,
 • ustanowienia służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu.
 • usuwaniu wady prawnych nieruchomości.
 • analizy stanu prawnego nieruchomości pod inwestycję i wszelkich ryzyk z tym związanych.
 • reprezentacji klientów w procesie sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości,
 • pomocy prawnej w zakresie zarządu nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi. 

Prawo karne

Praktyka kancelarii od wielu lat obejmuje prowadzenie w pełnym zakresie spraw karnych. Prawnicy kancelarii reprezentują klientów, jako obrońcy lub pełnomocnicy pokrzywdzonego.
Spośród wszystkich rodzajów przestępstw najczęściej prowadzimy sprawy dotyczące : 
 • sfery mienia i obrotu gospodarczego tj. kradzież, oszustwo, fałszowanie oznaczeń towarów
 • bezpieczeństwa w komunikacji tj. wypadek, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości,
 • naruszenia autorskich praw majątkowych// licencji – plagiat
 • życia i zdrowia, nietykalności cielesnej tj. bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, znęcanie się
 • naruszenia strefy wolności tj. stosowanie gróźb karalnych, stalking
 • uczestnictwa w karuzeli podatkowej
 • posiadania i obrotu narkotykami
 • błędu w sztuce medycznej tj. narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia, uszczerbek na zdrowiu
Klientów reprezentujemy na każdym etapie sprawy począwszy od zatrzymania przez Policję poprzez postępowanie przygotowawcze oraz postępowanie sądowe przez sądem I i II instancji.
Przygotowujemy pisma procesowe w toku postępowania, wnioski o wydanie wyroku łącznej, o odroczenie i przerwę w wykonaniu karby pozbawienia wolności, wnioski o zmianę typu zakładu na półotwarty lub otwarty, apelacje, zażalenia, kasacje, wnioski o wniesienie skargi nadzwyczajnej, wnioski w przedmiocie wznowienia postępowania, wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny.
Ponadto, dzięki współpracy z specjalistą z zakresu psychologii (biegły sądowy) przygotowujemy ekspertyzy psychologiczne w przedmiocie funkcjonowania psycho-społecznego, aktywności społecznej wraz z inteligencją emocjonalną, stopnia uspołecznienia i prawidłowo nabytych wzorców, które często są kartą przetargową przy decyzji sądu dotyczącej zmiany typu zakładu karnego na półotwarty lub otwarty oraz uzyskaniem przedterminowego warunkowego zwolnienia kary pozbawienia wolności.

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa rodzinnego w zakresie doradztwa prawnego oraz poprowadzenia spraw:
 • rozwodowych –bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie
 • unieważnienia małżeństwa
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • zasądzenia alimentów (podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego)
 • uregulowanie kontaktów rodziców lub dziadków z dziećmi i wnukami
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa
 • uznanie i zaprzeczenie uznania dziecka
 • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite
 
Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu majątkowych umów małżeńskich (intercyza) jak również uzyskiwaniem zgód na dokonanie czynności prawnych w imieniu małżonka.
 
Dzięki współpracy ze specjalistą z zakresu psychologii (biegłym sądowym) przygotowujemy również ekspertyzy psychologiczno- pedagogiczne z omówieniem posiadanych kompetencji rodzicielskich, prezentowanych postaw rodzicielskich, jakości i siły więzów rodzicielskich oraz dojrzałości emocjonalno-społecznej wraz z adekwatną realizacją ról społecznych, które są silnym argumentem w sprawach dotyczących przyznania opieki nad dzieckiem wybranemu rodzicowi, ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej.
Specjalista z zakresu psychologii przygotowuje także ekspertyzy, które często stanowią istotny dowód rzeczowy w sprawach ubezwłasnowolnienia małżonka w sytuacji zagrażającej zdrowiu bądź życiu jego lub najbliższego otoczenia, zwłaszcza jego rodziny.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zarówno od strony pracodawcy, jak i pracownika.
 
Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących:
 •  zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy
 •  zapłaty odszkodowania w innych sporach z zakresu prawa pracy
 •  nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy
 •  przygotowania pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy
 •  molestowanie, mobbing i dyskryminację w miejscu pracy
 •  (odmowy) przyznania prawa do emerytury
 
Dzięki współpracy ze specjalistą z zakresu psychologii (biegłym sądowym) przygotowujemy również ekspertyzy psychologiczne szeroko i gruntownie omawiające kwestie przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej. Dodatkowo, pomagamy ofiarom prześladowań, mobbingu i wszelkich zachowań dyskryminacyjnych.
Specjalista z zakresu psychologii przygotowuje także ekspertyzy, które często stanowią istotny dowód rzeczowy w sprawach dotykających zagadnienia przemocy, molestowania, mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy.

Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy również pełną obsługę prawną podmiotów gospodarczych dotyczącą:
 • rejestracji wszystkich typów spółek prawa handlowego, zgłaszania zmian przedmiotowych i podmiotowych w Krajowym Rejestrze Sądowym (siedziba, przedmiot działalności, zmiana wspólników, zmiana zarządu, rejestracja oddziału);
 • wykonanie obowiązku sprawozdawczości finansowej w spółkach prawa handlowego. Dzięki współpracy z biurem księgowym przygotowujemy na zlecenie klientów przygotowanie sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat oraz pozostałych niezbędnych dokumentów.
 • przeprowadzenie połączenia, przekształcenia spółek prawa handlowego, transakcji M&A.
 • analiza i przygotowywanie kontraktów handlowych, umów inwestycyjnych, raportów due dilligence;
 • wsparcie w negocjacjach z kontrahentami;
 • skuteczna windykacja wierzytelności;
 • reprezentacja przed sądami oraz organami administracji.

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie uzyskania pozwoleń budowlanych i wodno-prawnych, uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, prawo ochrony środowiska, postępowanie przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami nadzoru budowlanego. W związku z napływem cudzoziemców do Polski posiadamy doświadczenie w zakresie rejestracji pobytu cudzoziemców na terenie RP, przygotowywanie wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego, reprezentowanie cudzoziemców przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 Kancelaria specjalizuje się w:
 • przygotowaniu wniosków inicjujących postępowanie
 •  przygotowywaniu odwołań, skarg na decyzje i postanowienia organów administracji publicznej
 •  przygotowywaniu skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
 •  reprezentowaniu klientów w postępowaniach przez organami i sadami administracyjnymi
 •  doradztwa oraz reprezentowaniu klientów w kwestiach administracyjnych dotyczących uzyskania koncesji np. na obrót paliwami ciekłymi, bronią, sprzedaż alkoholu.  
Opłaty za czynności adwokackie ustalane są każdorazowo indywidualnie z klientem, w zależności od rodzaju, etapu oraz stopnia skomplikowania sprawy.
W razie powierzenia nam sprawy do całkowitego prowadzenia, pierwsza wizyta i wstępna porada prawna są bezpłatne.

Umów spotkanie za pomocą formularza:


Adres

ul. Sienna 45 lok. 5
00-121 Warszawa

KONTAKT

Tel: (+48 22) 412 70 02
Fax: (+48 22) 412 70 03

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek
Godz. 9:00 - 17:00